خانواده و فرهنگ

 با سلام خدمت دوستان

جهت دریافت فایل و بازنمودن آن برنامه  WinRAR و   Adobe Reader   بر روی سیستم خود نصب نمایید.

 

خانواده در ایران فایل 1

 خانواده در ایران فایل 2

 

خانواده وفرهنگ            

 

آسیب شناسی خانواده های  امروزی//                              الف- تغییرسبک زندگی وترویج مصرف گرایی،مدگرایی وتجلات

1-تغییر فرهنگ  بومی اسلامی ایران                              دربین خانواده ها

                                                                         ب-ترویج سبک های غربی زندگی زناشویی وخانواده گی

2-ترویج اباهی گری وولنگاری جنسی.   

                                                                         الف- نقد وشبه پراکنی درباب احکام

3-ایجادتزلزل درارزشهای  واعتقادات اسلامی                    ب- ترویج بدعت هاوفرقه ضاله وعرفانی های کاذب     

                                                                         ج-ترویج آموزه های فمنیستی وتضیعیف خانواده

 

                                  ترویج سبک های زندگی غربی وزناشویی خانوادگی

از دهه پنجاه میلادی شاهد تحول تدریجی درشکل  گیری خانواده تا این قرن هستیم/گران شدن هزینه های زندگی،گریز از سنت ها وگرایش به مدرنیست و آزادی ها در همه عرصه زندگی از جمله آزادی جنسی، استقلال مادی زنان در سبک زندگی غربی پدید آمده است. زندگی مشترک بدون ازدواج خانواده های تک نفره، زندگی گروهی ، ازدواج های ممنوعه، همچون  ازدواج با محارم، ازدواج با حیوانات و همجنس بازی مهمترین سبک های زندگی زناشویی کنونی درغرب است که وجه مشترک آنها تخریب و تضعیف جایگاه خانواده در زندگی است. اصدور و جهانی سازی این گونه از شکل های هم زیستی و زندگی زناشویی به خصوص زندگی مشترک بدون ازدواج خانواده وکارکردهای آن از بین می رود. زندگی بدون ازدواج یکی از رایج ترین این سبکهای زندگی در غرب است که زن و مرد یا دو جنس موافق بدون عقدنامه یا سند ازدواج با یکدیگر زندگی مشترک را تشکیل می دهند و درقبال یکدیگر هیچگونه تعهد و مسئولیتی به ویژه مسولیت مالی را نمی پذیرند. در همزیستی بدون ازدواج زن و مرد به عنوان دوست پسر و دوست دختر زندگی می کنند. و جوانانی که این روش زندگی راانتخاب می کنند علاوه براینکه هیچ تعهدی در قبال طرف مقابل ندارند و فاقد تعهد اخلاقی نسبت به یکدیگرند و به سرعت از هم خانه جدا می شوند.

انواع خانواده//

1-زن و شوهری همفکر باشد درکارهای خیر مانند((حضرت علی ع حضرت زهراس))

2-زن و شوهری که هر دو خبیث  هستند. مانند((ابولهب وزنش))

3-خانواده ای که مرد خوب است ولی زن بد باشد مانند ((همسرلوط وهمسرنوح ع))

4-خانواده ای که زن خوب باشد مرد بد باشد مانند((آسیه زن فرعون))

 

ترویج اباهی گری وولنگاری جنسی؟

گرایش به مباح خواندن رفتارهای که ارتکاب آن نزدعرف جایز نیست،سست کردن باورهای مذهبی ،حرمت ها ومطرح کردن الگوهای سکولار.فرآیندیست که موجبات رواج اباهی گری رافراهم می کند بدیهی است باترویج ولنگاری جنسی بین زنان ومردان یک جامعه  واخلاق زدائی ازآنهانهادخانواده نیزمتزلزل خواهدشد.

ترویج بی بندباری وروابط آزاددرفضای مجازی وگسترش روابط خیابانی وتبلیغ مناسبات اخلاقی مانندولنتاین وعادی سازی روابط  باجنس مخالف ازدوران کودکی مهمترین راههای اباهی گری است.

ترویج بدعتهاوفرقه های ضاله وعرفانهای کاذب؟

به گزارش رسمی نیروی انتظامی بیش از50فرقه گروه به ایران وارد شده اندکه خیلی ازآنهافعال میباشدوبیش از200عنوان کتاب تالیف وترجمه کرده اند واختصاص میلیون هادلار برای جنگ نرم وبرای تبلیغ فرقه های شیطان پرستی رامیتوان بخشی ازاین برنامه ها داشت کشورهای غربی بویژه امریکادربحث تهاجم وارزشهای اسلامی بافرقه سازی وعرضه مدلهای رنگارنگ وتبلیغ آنهادرسایت های اینترنتی وشبکه های ماهواره ای بدنبال کم رنگ کردن ارزشهای اسلامی است .همچنین گسترش موسقی  وورود موسقی مبتذل که محوراصلی تفکرات این فرقه هااست مانند سبک موسقی هوی متال ،بلاک متال،نیروانا وبکارگیری رنگ ها،استفاده ازرنگ های تیره وترویج آنهادربین جوانان وانتشارسی دی های جذاب وگمراه کننده ازجمله اقدامات فرقه های شیطان پرستی است.ترویج بدعتها وخرافات ،سحروجادو،بخت گشایی

بسیاری ازافرادبرای حل مشکلات زندگی خودبه دعانویسان ورمالان مراجعه می کنندهم اکنون بسیاری اززنان معتقدبه خرافات هستند وهمچنین دخترانی که درآستانه ازدواج هستند0 امروزه روانشناسی رنگهادرکنارکف بینی وفال گیری به رمالان یاری می رسانند0دم روباه،مو،دندان وآب دهن مرده،پنجه گرگ،روغن گرگ دندان سگ،دندان گراز ومهره مار0

عرفان های کاذب رامی توان  به چهارگروه تقسیم کرد:

1-گرایش به صوفی گرایی که شایع ترین گرایش وجریان عرفان های انحرافی درایران میباشدرادراویش نام دارد مانند صفی علیشاهی ، نعمت اللهی وگنابادی0

2-فرقه های نوپا که ازدرون فرقه های تصووف مانندفرقه های قادریه، علویه،صفائیه که این فرقه هاعرفان های جدیدی رابوجود آوردن وموجب ظهوربسیاری ازفرقه های صوفی گراودرویش مسلک شدن0

3-فرقه های نوظهوروارداتی، عرفان های بودائی،سرخپوستی،مسیحی،هندی وچینی که مهمترین دسته ازعرفان های نوظهورهستندکه درفضای اجتماعی ایران وبه ویژه ازمیان زنان به عضوگیری پرداخته اند0

4-شیطان پرستی که مهمترین حضورشیطان پرستی درایران بارواج میل جوانان  به استفاده ازموسقی متالیکا،بلاک متال وسازگیتار است برخی تحقیقات ازضاله بودن بیش از70درصدفرقه شیطان پرستی درکشورخبر می دهد خشونت وخونخواری ازویژگی های این فرقه بشمار میرودبرخی ازاین جوانان هوادار این جریان ها به آسیب رساندن به خود ودیگران  شیطان پرستان موادمخدر وقرص های روان گردان وآزادی جنسی جزء مرام خود می دانندومهمتریت اهداف شیطان پرستان درتضعیف  جایگاه خانواده1-ترویج واشاعه فساد، بی بند باری ، فحشا و اعتیاد به مواد مخدر والکل2-جلوگیری ازسازندگی فردی واجتمای3-حساسیت زدائی ازفساد وهتک حرمت به اسلام4-پوچ گرائی5 -افزلیش جرایم وبه خطرانداختن امنیت اجتماعی ورواج بیماری های روحی و روانی و جسمی مانند افسرده گی و بسیاری از بیماری های مقاربتی و درنهایت کاهش نیروی جوان وآینده ساز0

ترویج آمیزه های فمینیستی در تضعیفنهاد خانواده؟

یکی از مهمترین شعارهای جنبش فمینیستی نقد نهاد خانواده است نکته قابل تعامل است که شعارها و آرمان های فمینیستی عملا به تضعیف جایگاه درخانواده منجرگردیده است0 قوانین برابر میان زنان ومردان و حضورگستره  زنان درمشاغل تمام وقت تعارض با تعهدات درون خانواده  راکاهش داده است0فمینیست نقش تاثیرگذاری درفروپاشی خانواده دارد0

 نقش تاثیرگزاری درفروپاشی خانواده؟

درصدی اززنان ازدواج نکرده اند وآمار ازدواج کسانیکه درسال های اولیه ازدواج به طلاق کشیده شده است ودرحال افزایش است ایجاد الگوی نزاع میان زوجین ، نقش دیگر آموزه های فمینیستی، جنبش فمنیستی نزاع میان زوجین را دامن می زندتاکید براینکه ویژگیهای مردان ذاتا شرارت وارند و تنها راه رهایی زن جدائی طلبی است. تغییر در ساختار فناوری های فرهنگی ، اجتماعی وسیاسی به نفع زنان در برابر هم قرارگرفتن زن و مردان ، ایجاد بحران در روابط انسانی ازآثار اجتماعی ترویج فمینیستی بشمار می رود و ترویج الگوهای غیر اخلاقی در روابط انسانی جنسی نیز آثار اندیشه فمینیستی است برخی از رهبران فرهنگی جریان فمنیستی بدنبال مشروعیت دادن به همجنس گرائی، بی حجابی، سقط جنین،آزادی جنسی وفعالیت فرقه بهائیت درایران هستند0

شکل گیری فمینیست :

موج اول : در سال 1830 آغاز شد و می توان گفت اساسا اندیشه حقوق لیبرال زمینه اصلی بروز این موجه به شمار می رود.

 دیدگاهی که برخاسته از اندیشه جان لاک بود گسترش حقوق مدنی و سیاسی و به ویژه اعطای حق رای به زنان بود از اهداف دیگر دستیابی زنان به کار ، آموزش ، بهبود موقعیت زنان متاهل در قوانین حق برابر با مردان برای طلاق و مشارکت قانونی بود. 

موج دوم : در سال 1960 آغاز شد – سیمون دو بووار با نوشتن کتاب جنس دوم تاثیر زیادی در برانگیختن این موج داشت سیمون دو بووار فیلسوف ، فمینیست رمان نویس و نظریه پردازی بود که سهم زیادی در شکلی گیری فمینیسم داشته است او را مظهر زن روشنفکر قرن بیستم خوانده اند او نخستین زنی بود که تا آن زمان در آزمون صلاحیت تدریس در رشته فلسفه با پشت سر گذاشت. آشنایی با ژان پل سایت مهمترین فیلسوف فلسفی در همین دوره صورت گرفت و موجب ازدواج با وی گردید دو بووار به عنوان مادر فمینیست شناخته می شود معروفترین اثر وی جنس دوم بوده است یکی از اندیشه های اصلی و ناب این کتاب این است که زن بودن را امری فرهنگی می داند نه طبیعی دو بووار استدلال می کند که چیزی به نام طبیعت بشری وجود ندارد و مفاهیمی چون ذات زنانه و سرشت زنانه بی بنیان و غیر منطقی است او معتقد است که انسان با عنوان مرد زاده نمی شود و نیز مرد بودن امری تعیین شده و طبیعی نیست بلکه در این جهت ساخته می شود. اسباب بازی هایی که به کودکان داده می شود نقش های آنها را تحمیل می کند.  دختر بچه نقش مادر را به عنوان نقش خودش انتخاب می کند و پسر بچه نقش پدر را ، مادرها و پدرها این تفاوت ها را در تمام زمینه ها تقویت می کنند. هدف اصلی و مهم فمینیست ها در موج دوم نجات زن بودن است اینان اعتقاد داشتند. ولی باید زن را از دست مردان نجات داد در این دوران آن قدر به سمت افراط رفتند که حتی بر ظاهری مردانه در پوشش و آرایش تاکید داشتند. موهای کوتاه ، کفش های بدون پاشنه، کت و شلوار و چهره بدون آرایش تیپ ظاهری زنان  فمنیست در دهه 1970 بود.

موج سوم : از دهه 1990 شروع شد قابل ذکر است در دهه 1980 دولت های تاچر و ریگان با نهضت فمنیست مخالفت کردند و خواستار اعاده ارزشهای خانوادگی شدند ارزشهای برخی پست مدرن ها همچون میشل فوکو در برانگیختن این موج تاثیر به سزایی داشت این گروه کوشیدند که دیدگاهی افراطی و رادیکال موج  دوم را تعدیل کنند و برخلاف موج دوم فمینیست ها در این موج بر ظاهر زنان و رفتار ظریف تاکید می کردند و به دنبال احیای نقش مادری هستند. از خانواده فرزند محور دفاع می کنند به طور کلی نظریه پردازان فمنیست از آغاز تا کنون بر محور دو مفهوم اساسی برابری و تفاوت صورت گرفته است.

ساز وکارهای حقوقی و استفاده از خلع های قانونی مربوط به خانواده در جنگ نرم قانون مدنی ایران در مواردی با برخی ابهامات مواجه است که مجادلات عمده ای را سبب شده است به عنوان نمونه از مسایل و مشکلاتی که برخی خانواده ها به ویژه زنان با آن درگیر هستند خشونت خانگی اعم از جسمی و روانی است خشونت روانی به شیوه های متعددی بروز می کند از جمله بی توجهی به همسر، تهمت زدن ، توهین ، همسر آزاری در ایران جرم تعریف شده ای است که مجازاتی برای آن ندارند که فقط به توصیه های اخلاقی بسنده می شود در قانون مدنی ایران سنگین ترین مجازات یرای مردان پرخاشگر حتی در شدید ترین موارد که باعث اختلالات عصبی و از کار افتادگی زن و یا حتی منجر به خودگشی او می شود جریمه نقدی یا زندان است یرای زنان آزار دیده در قوانین ایران ماده جداگانه ای وجود ندارد. حق طلاق ، تعدد زوجات، اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختران ، قانون تمکنی ، مشروط کردن سفر و خروج از کشور زنان متاهل به اجازه مرد از دیگر مواردی است که متصدیان جنگ نرم به ویژه جریان های فمینیستی تلاش می کنند آن ها  را در شکل حقوق دنبال کنند. ( در مورد مکتب فرانکفورت از مکاتب سوسیالیستی – برابری و مساوات از مارکس و انعگلز ولی لنین تعییراتی در آن می دهد.)

مکتب فرانکفورت توسط گروهی از مارکسیست ها تاسیس شد و نام خود را از دانشگاه فرانکفورت گرفته است این مکتب در اصل به عنوان موسسه پژوهش های اجتماعی برای مطالعات عمیق در بنیادهای مارکسیسم و بازیابی ریشه های اشتباهات گذشته و بازسازی مارکسیست تاسیس شد. مارکوزه یکی از نظریه پردازان مکتب فرانکفورت است که می گوید سوسیالیسم نظریه ای درباره خواست های راستین بشری و نیروی محرک تاریخ معاصر است. وی مانند سایر اصحاب مکتب فرانکفورت اعتقاد دارد که بقای نظام سرمایه داری با آگاهی کاذب میسر شده است صنعت تبلیغات ، رسانه های همگانی و علوم اجتماعی ، ابزار های القاء آگاهی کاذب هستند اکنون صنایع سرگرمی ساز مانند تلویزیون و پرکننده اقاق فراغت در این زمینه جای مهمی یافته اند وی اعتقاد دارد بای این مسایل برای کارگران رضایت خاطر ارزان وی بی مایه فراهم می شود وبورژوازی (سرمایه داری) با فرایند هایی از این قبیل به کودن سازی مردم مشغول است. پورگن هابرماس از بزرگترین اندیشمندان نظریه انتقادی و از بازماندگان مکتب فرانکفورت است و یکی زا بزرگترین فیلسوفان معاصر شناخته می شود نظریه اخلاق گفتمانی هابرماس بسیار مهم است. هابر ماس می گوید که در شکل آرمانی گفتمان است که سرانجام حقیقت یعنی هنجار درست اخلاقی بیرون می آید. طرح وی دیالوگی یا گفتگوی متقابل است هابرماس از اخلاق گفتمان به نوعی دموکراسی می رسد که آن را گفتمان دموکراسی گفته اند شیوه ای است برای نهادینه کردن مناظره گفتگو و استدلال که از طریق آن سیاست عمومی ساخته می شود هابرماس همچنین در زمینه رسانه نظریات زیادی دارد. از نگاه او سرنوشت همه جایی و همه شمول رسانه هیچ راهی برای شکل گیری و بالیدن تفکر برای افراد باز نمی گذارد وقتی برخورد انتقادی و سازنده افراد با دانش و اطلاعات که از بالا دریافت می کنند به یغما می رود آنان به صورت  منفعل و منزوی در زیست جهان به سر می برند و روزمرگی را بدون تفکر می پذیرند و آن را طبیعی می شمارند او با بررسی تحولات تاریخی قرن هجده به بعد و اوضا خانواده نشان می دهد که حوزه های عمومی و خصوصی از بین رفته و با به وجود آمدن بازار آزاد و گسترش نفوذ دولت ها در زندگی مردم و وابستگی مردم به آنها واگذاری نقش آموزش و تعلیم به دولت ها سپرده شده و همین طور گسترش رسانه های جمعی که صاحبان آنها دارای قدرت و پول هستند دقیقا چیزی را می خواهند به مردم دیکته می کنند و آنها را مشغول می کنند و رشد عقلانیت نقادی کم رنگ می شود.

تغییر در ساختارهای فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی – به نفع زنان در برابر هم قرار گرفتن زنان و مردان ، ایجاد بحران در روابط انسانی از آثار اجتماعی ترویج فمینیست به شمار می رود. ترویج الگوی های غیر اخلاقی در روابط جنسی نیز آسیب دیگر اندیشه های فمینیستی است برخی رهبران فرهنگی جریان فمینیستی به دنبال مشروعیت دادن به همجنس گرایی ، بی حجابی ، سقط جنین، آزادی جنسی و فعالیت فرقه بهائیت در ایران هستند.

جنبش فمینیست با نقد نهاد خانواده علنا اعلام می کند که امور جنسی در انسان پدیده ای متغییر است. در روابط جنسی با جنس مخالف، الگوی روابط جنسی بهتری نیست. پیامد طبیعی ترویج الگوهای غیر اخلاقی در روابط جنسی ، افزایش تولد کودکان نامشروع است در بعد فردی نیز می توان از ایجاد حسن ظلم و ستم در بانوان به رغم رضایت از زندگی خانوادگی ایجاد حس انتقام و کینه در زنان نبست به مردان و یا ایجاد احساس عقب ماندگی در زنان را می توان نام برد. فمینیست گر چه شعار مبارزه با تحقیر زن ستیزی را سر می دهد اما خود به تحقیر زن می پردازد و به گونه دیگر زن ستیز است بزرا شوهرداری و مادر داری ره به شدت مورد نقد قرارد می دهد.

خانواده درنظام جمهوری اسلامی ایران؟

در اسلام خانواده واحد بنیادی درجامعه است و در بینش رسول خداوند هیچ بنیادی نزد خداوند پسندیده تر از بنیاد ازدواج در خانواده نیست جمهوری اسلامی چون براساس اسلام پایه ریزی شده است بنابراین همان نظر اسلام را در رابطه باخانواده خواهد داشت لذا در مقدمه در قانون اساسی می خوانیم خانواده واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی  و رشد انسان است و اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شئ  بودن و ابزار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه مادری در پرورش انسانها هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد در اصل دهم قانون اساسی می خوانیم از آنجائیکه خانواده واحد بنیادین در جامعه است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط  باید در جهت آسان کردن روابط خانواده پاسداری از قداست آن و استقرار روابط خانوادگی برپایه حقوق اخلاق اسلامی باشد بنابراین زن و تشکیل خانواده در جمهوری اسلامی همان ارزشی را دارد که در اسلام دارای می باشد0

 ((  حقوق زوجین))

اسلام برای تحکیم خانواده به نفع هریک ازاعضای آن حقوق  ووظایف مخصوصی وضع کرده این حقوق از زمانی است که ازدواج صورت گیرد تحت شرایطی زندگی کنند حقوق مشترک زوجین بسیارند لذا دردوبخش بطور کوتاه  به آنها اشاره می شود 0

1-حقوق زوج 2-حقوق زوجین

حقوق شوهر برزن

1-تمکین زوجه// مقصود از تمکین این است حق بهره گیری  ورابطه آمیزشی بازن است واگربدون هیچ عذرشرعی تمکین نکند حق نفقه ساقط می گرددبه جزء زمانی که منع شرعی وضع پزشکی مطرح باشد0

2-اطاعت وفرمانبرداری//منظور ازاطاعت ، اطاعت درچارچوب ازضوابط شرعی است نه براساس آنچه که شوهرعمل کند مثلا نمی تواند دستور دهدخودراآرایش کند ودربرابرمهمانان حاضرشود البته درکارهای خیر زن میتواند ازهمسر خوداطاعت بطلبدوبرزن است ازشوهرش تبعیت کند ودرروایات واردشده که اطاعت از شوهر علاوه برآن که وظیفه  زن سبب بخشش وآمرزش اووالدینش می شود0

3-حفظ عفت خود//نظراسلام این اس زن باید عفیف وپاکدامن باشد زن حق ندارد بدون اجازه شوهر ازخانه بیرون برود هرچند که ازعیادت  پدرش وهمچنین حق ندارد حتی اغیار رابدون اجازه شوهرش به خانه باز کند هرچند ازبستگانش  اوباشد0

4-حفظ عفت شوهر// زن بایدبداند که شوهرش درمعرض لغزش ها است زیرا دیدن چهره های گونگون درکوچه ها وخیابان ها همه وهمه باعث لغزش وانحراف مرداست زن بایددرخانه بادلربایی ،خودآرایی خودبرای شوهرش موجبات عفت وپاکی چشم شوهر راتضمین کندمتاسفانه زنان رغالبادرداخل خانه  خودآرایی نمیکنند وبرای شوهر خودهیچ آرایشی ندارند ولباس های فاخرخود که ازپول شوهرتهیه کردده اند فقط برای بیرون ازخانه استفاده میکنند ودرمنزل ازلباس های مندرس کثیف استفاده میکند اصولا ازدیدگاه  روایات تجمل زن ازنظردیگران ممنوع است ازامام صادق ع نقل شده است اگرزنی خودرابرای غیرشوهرش خوش بونماید خداوند نمازآن زنراتاهنگامی که بوی عطردارد قبول نمیکند0

5-اخلاق خوش//ازجمله مسایل این است که زن موظف به اخلاق خوش ونیکو دربرابرهمسراست0 درآیه شریفه سوره روم استفاده می شود که زن بایدبازبانی خوش واستقبال نیکوازشوهر برنامه زندگی را پایه ریزی کندپیامبرص میفرماید اگرمی خواستم به کسی امرکنم که بردیگری سجده کنندهرآیینه به زن امرمیکردم به شوهرش سجده نمایدذ ودخوش رفتاری زن به شوهرش هم اینقدروبس جهادزن دراسلام خوب همسرداری کردن است0

حقوق زن برشوهر//

1-حق نفقه منظورازنفقه چیزی استکه فردی برای زندگی متعارف خودبه آننیازدارد ودربحث حقوق خانوادهشامل هزینه های است که مرددرازای پیمان زناشویی به زن می پردازد نفقه زن عبارت از /غذا //مسکن//لباس//اثاث منزل//هزینه آرایش وهزینهنظافت که بایدمطابق نیازوشرایط متعارف اجتماعی برایش تامین گردد 0مردموظف است به پرداخت نفقه زن است ودرصورت استنکاف نه تنهاموردلعن ونفرین پیامبر است بلکه ازطریق دادگاه میتوان اورامجبور به پرداخت کرد حتی زندان

 

 

 

 

/ 0 نظر / 257 بازدید