برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

 

برنامه ریزی چیست ؟ بطور کلی به فرایند طراحی و نقشه کشیدن برای نیل به اهداف ، برنامه ریزی میگویند .

برنامه ریزی عبارت از فراگرد تعیین و تالیف اهداف سازمانی و تدارک دقیق و پیشاپیش اقدامات و وسایلی که تحقق اهداف را میسر میسازد

 • برنامه ریزی یعنی پیش بینی و تدارک وسایل برای آینده

 • برنامه ریزی یعنی راه و روش تعیین شده در آینده

 • برنامه ریزی یعنی عملیاتی خواهد بود که به تولید منجر خواهد شد

تعریف جامعه برنامه ریزی؟

برنامه ریزی جریانی است مداوم ، حساب شده و منطقی و جهت دار درونگر بمنظور ارشاد و هدایت فعالیتهای جمعی جهت رسیدن به اهداف مطلوب

مفهوم اوّلین جریان برنامه ریزی : مداوم است که برنامه ریزی پیوسته ادامه دارد و تمامی ندارد .

مفهوم دوّم تفکر و عقلانیت در برنامه ریزی : چیزهایی که در اولویت است اول آنرا انجام میدهیم به آنها میپردازیم بعد به بقیه میپردازیم .

مفهوم سوّم : آینده نگری و هدف گیری در برنامه ریزی  : برنامه ای را که میچینیم چه مشکلاتی پیش می آید و چه چاره ای را باید انتخاب کرد که مشکلات برطرف شود .

مفهوم ارشاد و هدایت : هم برنامه ریزی میتوتند جمعی یا فردی باشد . استعدادها و توانایی های افراد را بشناسید که برای  مخاطبان برنامه ریزی مناسب انجام دهیم .

مراحل برنامه ریزی : ( چند مورد است ) شش مورد است :

 1. تعیین و تسریع اهداف یعنی برای چه دسته و گروهی برنامه ریزی کنیم یا برای چه چیزی برنامه ریزی انجام دهیم .

 2. تهیه طرحها و تعیین فعالیتها :

 3. انتخاب روشها با چه روشهایی حساب شده و دقیق تر به آن خواهیم رسید . مثلاً برای رسیدن به میدان انقلاب چند مسیر دارد آن مسیری که سریعتر است انتخاب میکنیم .

 4. تنظیم برنامه ریزی

 5. به عمل در آوردن طرحها

 6. ارزشیابی از نتایج فعالیتها و تعیین میزان اهداف و طرحها و مشخص کردن موانع و نارسایی ها : مثلاً برآورد میکنیم چه مقدار موفق بودیم آیا به آن خواسته رسیده ایم یا نه ؟ و تا تحقق  اهداف به فعالیت ادامه میدهیم .

تعریف برنامه ریزی آموزشی :  فر آیند برنامه ریزی بعد از تعیین هدفها و سیاستهای کلی نظام آموزشی میباشد که شامل سه مرحله است :

 1. سیاست گذاری

 2. تعیین راهبردها

 3. برنامه ریزی

برنامه ریزی آموزشی در حقیقت تدابیر و طرحهایی است جهت رسیدن به هدفهایی که قبلاً مشخص شده است .

فواید برنامه ریزی آموزشی :

 1. داشتن طرح و برنامه در برنامه آموزشی سبب میشود که فعالیتهای پر تکرار کم ثمر یا بی ثمر کاهش یابد در نتیجه در زمان و هزینه صرفه جویی میشود و سریعتر به هدف خواهیم رسید .

 2. برنامه ریزی در سازمان آموزش و پرورش سبب میشود که هر یک از عملیاتهای مورد نیاز در سازمان پیش بینی گردد و بر اهداف سازمان متمرکز گردد .

 3. برنامه ریزی آموزشی سبب خواهد شد از استعدادها و مهارتهای افراد و از منابع فیزیکی و مالی به بهترین شیوه استفاده گردد از این طریق زایعات و خسارات به حداقل خواهد رسید .

 4. برنامه ریزی آموزشی به افراد مختلف بویژه مدیران جهت میدهد و تلاشهای آنها را بر اهداف سازمان متمرکز میکند و هماهنگی و همکاری بیشتری ایجاد میگردد و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی به شکل بهتری صورت میگیرد .

روند تهیه برنامه آموزشی : به دو مرحله صورت میگیرد :

 1. مرحله فعالیتهای پیش تدوین برنامه

 2. مرحله فعالیتهای بعد از تدوین برنامه    :  مهم :

مرحله اول را شرح دهید ؟

در این مرحله برنامه ریزان اطلاعات و داده های لازم را گرد آوری و براساس اطلاعات بدست آمده نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی موجود را تشخیص میدهد

اطلاعات در خصوص جنبه های کمی آموزش و پرورش مثل میزان ثبت نام کودکان ، نرخ ثبت نام در سطح آموزش ، میزان ترک تحصیل و تکرار پایه ، نرخ پوشش تحصیلی و متوسط سطح تحصیلات معلمان .

از لحاظ کیفی : در خصوص جنبه های کیفی آموزش و پرورش چگونگی تدریس در کلاسهای درس ، مطلوبیت محتوای برنامه های درسی ، کیفیت مدیریت نظام آموزشی ، میزان گرایش به استفاده از نوآوریهای آموزشی ، سیاستهای کلان توسعه جامعه در آینده ، علوم و فنون در جهان .

مرحله دو :

مرحله فعالیتهای بعد از تدوین برنامه :

 1. اهداف برنامه ، انتخاب برنامه

 2. انتخاب خط مشی

 3. تشخیص نیازها و تعیین اولویتها

 4. تهیه برنامه عمل

 5. اجرا، نظارت ، ارزیابی و نتیجه گیری

انتخاب هدف : برنامه ریزی باید مقاصدی که در نظر دارد از پیش مشخص نماید و برای آن برنامه ریزی نماید مثل اهداف کمی و کیفی

فعالیتهای تدوین برنامه را شرح دهید :

خط مشی معمولاً خطوط اصلی حرکت بسوی اهداف مورد نظر را تعیین میکند . خط مشی عبارتست از مقایسه و انتخاب یک مسیر یا مسیرهایی که وصول به اهداف را میسر میکند . برنامه های آموزشی مکختلف تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله نیازها قرار میگیرد چرا که وصول اهداف مستلزم در اختیار داشتن امکانات و منابع گوناگون از جمله مادی و انسانی است . در نتیجه نمیتوان همزمان به همه اهداف رسید .

بنابر این برنامه ریز مکلف است که برای رسیدن به هدف اولویت بندی کند .

تهیه برنامة عمل یا اجرا در واقع نقشه و طرح جدید اقدامات و عملیاتی است که باید در آینده صورت گیرد . تصمیم میگیریم که کدام اهداف کمی و کدامیک

کیفی میباشد .

اجرا و نظارت ارزشیابی وقتی برنامه طراحی میشود و به اجرا گذاشته میشود . غالباً این احتمال وجود دارد تمام یا بخشهایی از برنامه به دلایلی همچون تنگناهای اقتصادی ، تحولات سیاسی ، موانع اداری  یا عوامل غیر مترقبه به اجرا در نیایند  . از این رو برنامه ریزان پس از نظارت ، نحوه اجرای برنامه را مورد توجه قرار میدهند . برای وضع موجود تدابیر لازم را به اجرا بگذارند . بطور خلاصه جهت تعیین حدود موفقیت برنامه ها باید میزان پیشرفت آنها مورد ارزیابی قرار گیرد ، مدلهای مختلفی دارد الگوی گذاشت و برداشت .

ارزیابی کارایی درونی یعنی که دریابیم با توجه به امکانات منابع و مدت زمانی که جهت تحصیل دانش آموزان در پایه تحصیلی در نظر گرفته شده است یعنی که توفیق دانش آموزان چگونه بوده است . و در این ارزیابی از شاخصهای مختلفی استفاده میشود . شاخصهایی چون نرخ ترک تحصیلی – مردودی

ارزیابی کارایی بیرونی بر اساس برنامه های آموزش اهداف از پیش مشخص میشود که انتظار میرود پس از به اجرا در آوردن برنامه های دانش آموزان ، دانشها ، مهارتها گرایشها ............ معینی کسب نمایند و سر انجام آثار آموخته ها در رفتار آنان تجلی نمایند .

نتیجه گیری : تغییراتی که بدنبال اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی در ابعاد مختلف رفتار دانش آموزان مشاهده میشود معرف کارایی برنامه های آموزشی است . هرچقدر تغییرات ایجاد شده در دانش آموزان بیشتر و با اهداف همسوتر باشد میتوان گفت که برنامه از کارایی بیشتری برخوردار است .

فصل سوم :

انواع برنامه ریزی آموزشی :          دامنه عمل

 1. آموزش                        زمان

  از نظر دامنه عمل چهار نوع برنامه ریزی داریم

 1. موسسه ای

 2. خرد

 3. میانه

 4. کلان

برنامه ریزی از نظر دامنه عمل موسسه ای :  بدلیل وجود مدارس غیر انتفاعی خیلی کاربرد ندارد

فعالیتهای پیش از تدوین برنامه موسسه ای در این مرحله مدیریت موسسه آموزشی میتواند با مشارکت والدین و کارکنان آموزش و اداری موسسه اقدام به تشکیل ستاد یا گروه برنامه ریزی نماید

پس از اینکه ستاد برنامه ریزی اطلاعات لازم را در خصوص وضع موجود دانش آموزان ، کارکنان و امکانات و غیره گردآوری که در آن وقت باید برای دستیابی به وضع مطلوب برنامه هایی را تدارک ببیند .

مرحله خرد : که برای یک منطقه آموزشی یا بخش و یا چند روستا ، دو وجه دارد : 1- وجه دورنی 2- بیرونی

در وجه درونی : مسایلی مانند پیش بینی جمعیت دانش آموزان  ، پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز ، پیش بینی مکان آموزشی

در وجه بیرونی: مسایل آموزشی منطقه ، مسایل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی در نظر باشد .

مزایای برنامه ریزی آموزشی خرد :

 1. توجه به مسایل منطقه ای و توجه به آن

 2. انعطاف پذیری برنامه ها در رابطه با تحولات اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی

 3. در برنامه ریزی خرد مردم در موقع اجرای برنامه بخاطر منافع مشترکی که دارند تشویق به همکاری و همفکری میشوند .

محدودیتهای برنامه ریزی خرد :

فقدان یا کمبود انگیزه برای مشارکت بویژه در مناطقی که اکثریت مردم آن کم سواد یا بیسواد باشند

گاهاً با توجه بوجود گروهی مختلف قومی که دارای منافع متفاوتی هستند منافع آنان ممکن است مانع وحدت و یگانگی در تهیه برنامه شود .

انواع برنامه ریزی آموزشی :

                                              موسسه                                                     غیر فعال

 از نظر دامنه عمل                         فرد                                         کلان شامل              سیاسی

                                               کلان                                                      کلان

 

                                      کوتاه مدت

از نظر دامنه  زمان :               میان مدت

                                      بلند مدت

غیر فعال :  یعنی پیروی از روند گذشته و تصمیم گیری های پیشین

روش سیاسی : یعنی پیروی و تبعیت از یک تصمیم سیاسی

روش کلان : یعنی روش بکار گیری یکی از چند الگوی فنی ، یعنی استفاده از روشهای برنامه ریزی

از نظر کوتاه مدت : برای مدت شش ماه  حد اکثر پنج سال

میان مدت : پنج الی ده سال

دراز مدت : ده الی بیست و پنج سال

کوتاه مدت : هدایت عملیات جاری و برنامه ریزی

میان مدت برای تداوم و استمرار عملیات برنامه ریزی

دراز مدت در صدد رشد و توسعه فعالیتهای سازمانی کاربرد دارد

برنامه آموزشی تقاضای اجتماعی

برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی :

روشی است که بجای تاکید برتامین نیاز بخشهای مختلف اقتصاد نیروی انسانی تحصیل کرده و برآورد کردن انتظارات و خواسته های آموزشی دانش آموزان یا خانواده هایشان توجه دارد .

مراحل آموزشی تقاضای اجتماعی

 1. پیش بینی جمعیت کودکان واجب التعلیمی که در آینده وارد مدرسه میشوند .

 2. نسبت انتقال یا گذر از یک پایه تحصیلی به پایه بالاتر

 3. تصویر گویا از انتظارات آموزش دانش آموزان

 4. سرانجام باید به تامین انتظارات آموزشی اقدام شود .

  تعریف نیروی انسانی :

  این نوع برنامه ریزی آموزشی بیشتر بر جنبه اقتصادی تکیه دارد و هدف ان پیش بینی کشش نیروی کار بر حسب مهارتها و مشاغل است

  پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در دراز مدت بعنوان کمک به تصمیم گیری و تدوین سیاستهای اشتغال مورد توجه میباشد .

  هدف ، شکوفایی استعدادها و پرورش توانایی های فردی و هدف عمده دیگر آن ، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه میباشد . از این جهت هزینه هایی که جامعه صرف تعلیم و تربیت افراد مینماید در واقع نوعی سرمایه گذاری بحساب میاید که منجر به افزایش کیفیت کارایی افراد و در نهایت افزایش بهره وری تولید خواهد شد .

   

  عوامل موفقیت یا شکست برنامه ریزی :

  برنامه ریزی میتواند نقش مهمی در کمک به سازندگی برای مواجهه یا وقایع و حوادث غیر مترقبه در آینده داشته باشد اما نمیتوان موفقیت هیچ برنامه ریزی را تضمین کرد چون کیفیت فرایند برنامه ریزی متاثر از عوامل گوناگونی است .

  برخی از این  عوامل به این قرار میباشد :

 1. زمان اختصاص داده شده برای طرح و اجرای مراحل مختلف یک برنامه کافی باشد

 2. منابع موجود یا اختصاص داده شده جوابگوی نیازها باشد

 3. افراد با صلاحیت در طرح و اجرای برنامه مشارکت داشته باشند

 4. تجربه در برنامه ریزی از اشتباهات و اتلاف وقت جاوگیری کنند .

 5. بایستی از انتظارات غیر واقعی اجتناب نمود

  فصل 4 آموزش و پرورش چیست ؟

تعریف آموزش و پرورش :

فعالیت است مداوم ، جامع و همه گیر برای رشد و تکامل انسان و غنای فرهنگی و تعالی جامعه

مفاهیم آموزشی :

مداومت یعنی استمرار د، ز گهواره تا گور دانش بجوی

جامعه به مفهوم در نظر گرفتن نیازها و رسیدن به تکامل جمعی و فردی است .

جامعیت : به آموزشهایی که برای رفاه و آسایش مادی است توجه دارد .

هدف جامعیت : یعنی انسان کامل نه انسان تک بعدی یعنی انسان متخصص که محدوده معرفتی ندارد .

همه :   به مفهوم فرد ، فرد اجتماع است ، حق مسلم برای تمام جامعه است .

چهار نیاز که  در آموزش و پرورش وجود دارد :

 1.  نیازهای فردی به مفهوم پرورش توانایی ها ، نشاط ، خلاقیت ، خودآگاهی و خویشتن یابی .

 2. نیازهای اجتماعی//به مفهومپرورشدگرآگاهی،تعاون واشتراک برای ساختن محیط اجتماعی زیست0

 3. نیازهای اقتصادی//به مفهوم پرورش کارائی وبهروری نیروی انسانی درتامین رفان وآسایش زندگی وساختن مادی زیست0

 4. نیازهای فرهنگی//به مفهوم پیش راندن وگسترش مرزهای دانش ومعرفت فن وهنربرای ساختن محیط فرهنگی زیست0

آموزش وپرورش وتوسعه اقتصادی؟

رابطه مستقیم دارندسطح آموزش وپرورش درکشورهای غنی وبه اصطلاح پیشرفته بالاست ودرکشورهای فقیر وبه اصطلاح کم توسعه پایین است

آموزش وپرورش وروابط اجتماعی؟

همانگونه تولیدسطح اقتصاد رابالا می بردتوزیع ثروت عادلانه تر می کندآموزش وپرورش به خاطرارزش خودش وبه خاطر بازده اقتصادیش وبعلت بازتاب سیاسی واجتماعی درسرلوحه برنامه ملی قرارمیگیرد0

آموزش وپرورش بارور وخلاق سازنده؟

این امری است حیاتی برای یک کشور،ولی تامین آن برای همه مردم میسر نمی باشدبخصوص درکشورهای کم توسعه وعقب مانده0زیراآموزش وپرورش به منلبع انسانی عظیم راهبردها وتدابیر منطقی وکوششهای پیگیر وبسیاروسیع نیازمندست0

برنامه ریزی آموزش رسمی  وبرنامه ریزی غیررسمی؟

برنامه های که درمدارس ودانشگاهها اجرا می شود وبمنظور گرفتن مدرک تحصیلی به آن آموزش رسمی می گویند0وبه آموزشی که درخارج مدرسه میباشد وبه مدرک تحصیلی منتهی نمیشود برنامه ریزی غیررسمی می گویند ووسیعتر هم میباشد0اهمیت برنامه ریزی آموزشی غیررسمی ازنظر رشدوبلوغ عاطفی وفکری وسیاسی واجتماعی بیشتر میباشد0

اصول برنامه ریزی آموزشی به چندگروه تقسیم میشود؟

ا-اصول مقدماتی//اصل اول هماهنگی توسعه کمی بارشد وبهبود کیفی منظوراین استهمزمان وهمگام باگسترش وتعمیم آمزش وپرورش باید باصلاح نقایص آن پرداخت یعنی به کیفیت آن توجه شود0

-اصل دوم-همبستگی سطوح مختلف آموزش وپرورش منظوراین است برنامه ریزی فقط برای دوره تحصیلی نباشدیعنی ازدبستان تادانشگاه وهم غیررسمی نیزبرنامه ریزی شودضمناهدف آموزش وپرورش نه تنهاتربیت نیروی انسانی برای جامعه ودنیای کاراست بلکه تمام نیازهای تربیتی انسان رادرنظر میگیرد0

-اصل سوم//انطباق برنامه های آموزش وپرورش بانیازهای توسعه ملی،منظوربرنامه ریزی آموزش و پرورش  نبایدجدایامنفک ازبرنامه های عمرانی واجتماعی باشدبلکه بایدبرنامه های اقتصادی واجتماعی وفرهنگی همسو وهماهنگ باشدتادرچارچوب برنامه ریزی توسعه ملی صورت گیرد0

2-اصول عمومی//

منظورازاصول برنامه ریزی ازآموزش عمومی چیست؟

اصول عمومی چارچوب خواستی نداردامادرهمه جاصادق ویکسان است ودرهمه عین حال یک اصول کلی وعمومی داردکه بایدمراعات شود0

اصل اول//عمومی1- اصل جامعیت برنامه ریزی آموزش وپرورش که تمام دوره هارادربربگیرد وعلاوه برمسائل آموزشی به امور مدیریت بودجه واعتبارات ساختمان،تاسیسات وتجهیزات توجه کند0

اصل دوم  ازاصول عمومی//اصل همبستگی آموزش وپرورش باتوسعه ملی منظوراین است آموزش وپرورش درارتباط باآرمان های ملی هم هدف است وهم وسیله هدف است یعنی خودش ارزش داردوبرای غنای فرهنگی آموزش وپرورش ارزشمنداست برای تعالی ارزشهای انسانی لازم است هدف برای رسیدن به هدفهای اقتصادی واجتماعی0

اصل سوم مداومت//برنامه ریزی آموزش وپرورش  بایدطولانی وبلندمدت باشد0

اصل چهارم//توجه به برنامه ریزی هم کمی وهم کیفی رادرنظرداشته باشدتوسعه کمی واصولا کیفی ازدوبعد توسعه رشد اصلاح آموزش وپرورش هستنداگرکیفیت داشته باشد وکمی نداشته باشد ازبین میرود0

اصل پنجم//توجه به مدیریت وسرویس اطلاعات،اطلاعات وآمارصحیحی دردست داشته باشیم برای آنچه که می خواهیم برنامه ریزی کنیم0

اصل متمم//

برنامه ریزی بایدواقع بینانه باشدبدلیل اینکه چند عامل دارد0

1-عوامل کمی عرضه وتقاضا ،بایدبررسی کنیم فضای آموزشی،نیروی انسانی0

2-زمینه اجتماعی//گروه های که باید تعلیم بدهیم وبه چه چیزهای نیازدارد0

3-عوامل اجرائی//افرادی که باید برنامه هارا اجرا کند

4-مسائل سیاسی//سیاست های کلی آموزش

5-عوامل مالی// منظورمقداربودجه درکجاهزینه شود0

6-مسائل اطلاعات//آماروارقام  موجود0

دراصول  برنامه  ریزی آموزش وپرورش چندفاکتور از زیرمجموعه وجوددارد؟

1- اصل همکاری مشارکت 2- اصل استمرار ارزیابی 3- اصل تغییر وتحول 4-  اصل ضمانت اجرا در تهیه و تنظیم و برنامه ها باید شرایط اجرائی مدنظر باشد این برنامه ریزی باید با نظام سازمان و تشکیلات آموزش و پرورش و مقررات اداری و مالی همسو باشد وگرنه ضمانت اجرائی نخواهد داشت

(هدف، منابع و وسائل، ضمانت اجرائی، ارزیابی و نتیجه گیری)

  اولین هدف برای برنامه ریزی در تصیم گیری برای برنامه ریزی آموزشی سه عامل باید مدنظر داشته باشد کدامند؟

1- مفهوم انتخاب 2- مفهوم ریسک یاخطر 3- مفهوم محدودیت

برنامه ریزی باید به نیازها و هدف های متفاوتی که تقاضا می شود و راههای  مختلف رسیدن  به هدف  و امکانات گوناگونی را که می تواند مورد استفاده  قرار دهد مطالعه کند و در نظر بگیرد اگر در برنامه فقط یک راه حل ارائه شود مسئله انتخاب منتفی است و نیاز به تصمیم گیری نخواهد بود زیرا تصمیمات قبلا گرفته شده اند0

مفهوم ریسک یاخطر//

برنامه ریز باید به کوشد تا راهها و تدابیری مختلفی برای رسیدن به مقصدپیداکند و باید مزایا و معایب این راه ها را در نظر داشته باشد در این صورت تصمیم گیر مستلزم سنجش راه های مختلف است و انتخاب هر راه توام با خطر یا ریسک می باشد0

مفهوم محدودیت//

درحقیقت محدودیت منایع درمقابل  نامحدودبودن خواسته هاموجب می شودکه خواسته هاراالویت بندی  کنیم وهمین الویت بندی باعث می شودکه  به برنامه ریزی متوسل شویم0

تعیین هدفهادرآموزش وپرورش؟

حساس ترین ومشکلترین مسئله درآموزش وپرورش هدف است زیراآموزش وپرورش فعالیتی است بنیادی که درحیات سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جامعه منعکس می شودرشدوترقی وکمال وتعالی انسانهادراجتماع بستگی به نوع آموزش وپرورش آن جامعه دارداگرکیفیت وکمیت آموزش وپرورش خوب باشد زمینه لازم برای پیشرفت وتعالی جامعه رافراهم می آوردواگربدباشدمئجب انحطاط وعقب ماندگی جامعه می شود0

سه سطح برای هدفهای آموزش وپرورش؟

1-سطح ملی 2-سطح دوره های رسمی آموزش وپرورش 3-سطح درسی0

1-سطح ملی //هدفهای آموزش وپرورش جنبه هدف یامحصول نهایی دارد وبه بصورت کلی بیان می شود0

2-سطح دوره درسی//دوره راهنمایی،دبیرستان که هدفهای آموزشی مشخص تروملموس تربیان می شود0

3-سطح درسی//هدف  آموزش وپرورش بصورت دقیق مشخص می شود تابتوان میزان پیشرفت ونتیجه آموزش رادقیقا ارزیابی کرد0

 

درتعیین سطح هاوهدفهای آموزش بایدسه بعد رادرنظرگرفت شود بیان کنید؟

بعد سیاست های ملی ، بعدزمان ،بعد اختیار

درهرکشوری که ازسیستم آموزشی خود انتظارداردکه ایدئولوژی   مرام سیاسی ویژه ای در مردم و بخصوص دانش آموز  بپروراند و ماموریتها و وظایف خاصی را در تقویت فرهنگ ملی و آماده سازی ملت برای برنامه توسعه ملی در برگیرد .

بعد زمان : هدفهای آموزش و پرورش در برنامه ریزی دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدت با یکدیگر باید تفاوت داشته باشد .

برنامه ریبزی دراز مدت را دورنمای سازی ، میان مدت را برنامه ریزی و کوتاه مدت را طرح ریزی میننامنمد .

بعد اختیار : منظور اینست هدفهای آموزشی در سطوج مختلفی از اختیار و مسئولیت و قدرت قرار میگیرد مثلاً هدفهای آموزشی توسط بالاترین مقامات و رهبری کشور تعیین میشود .

در قانون اساسی منعکس میشود . در حقیقت سطوح اصلی آموزشی را رسم میکند در مراجع تصمبیم گیری بعدی مثل شورای برنامه ریزی آموزشی بصورت قوانین اساسنامه و آیین نامه های اجرایی در می آید .

 بدین ترتیب خطوط بعد سیاست آموزشی کشور رسم میگردد

 در مراجع تصمیم گیری پایین ترین هدفهای نظری و هدف اجرایی و عمل اجرا  تبدیل میشود و در نهایت به سیاست آموزش و هدفهای  درسی تبدیل میشود

                                                                    فصل پنجم

                                    ((        مسائل اساسی برنامه ریزی آموزشی       ))

 1. اهداف ووظایف نظام  آموزشی چیست     

  موضوعات وموادآموزشی سطوح ومقاطع آموزشی واهداف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی آموزش وپرورش دراین قسمت قرار میگیرد0

2-تعیین راه حل های ممکن/همه راههاوروشها وتکنلوژی هادراین قسمت قرار میگیردازقبیل مدت زمان اجرا، عملی ساختن اهداف، تعیین هزینه های نسبی وغیره دراین بخش قرار می گیرد0

3-تعیین منابع موردنیاز//تعیین مقدارمنابعی که بایدصرف آموزش وپرورش بشود وتوزیع مطلوب منابع وتامین درآمدکافی برای افراد دراین بخش قرار میگیرد0

4-تعیین چه کسانی که بایدهزینه های آموزش وپرورش رابپردازنداینکه بایدهزینه های آموزش پرورش ازطریق درآمدهای عمومی ومای توسط دولت پرداخت شود0

5-منابع چگونه تخصیص داده شوند درهر یک  ازقسمت های آموزش وپرورش چه میزانی تعلق میگیرد0                

 

/ 0 نظر / 102 بازدید