تغییرات اجتماعی و فرهنگی

 

 

 1. تغییریعنی چه؟

تغییر قانون طبیعت است اگر چه افراد سعی در ثبات و پایداری آن دارند و جوامع تخییل دارند که هیچگاه تغییر نمیکنند جوامع بعنوان پدیده رو به تغیی در حال رشد و انحطاط تجدید هستند  گاهی اوقات رشد میکنند و گاهی از بین میروند . نغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و ادوار اتفاق میا فتد اما میزان آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است .

 1. دلایل برتری کشورهای درحال توسعه چیست؟

  دایماً در حال تغییر هستند و قدرت خطرپذیری هم دارند  بیشتر فکر میکنند  - بعد عمل میکنند وانسانهای قانون مدار هستند

 1. تغییردرکمون های اولیه یاجوامع اولیه به چه صورت است؟

  کومونهای اولیه به شدت از تغییر پرهیز میکنند

   کومونهای اولیه از کار جمعی فراری هستند و روحیه مشارکت ندارند

  کومونهای اولیه تعصب شدیدی نسبت به آداب و رسوم خود دارند

   

 2. روندتغییرات درجامعه به چه صورت است؟

گاهی در جامعه ای تغییرات صورت میگیرد                 سریع :    یعنی به مکان و زمان وابسته هستند

                                                                    کند :     یعنی وابسته به علتها و معلولهایی هستند

 1. فرهنگ درحالت کلی به چندصورت می باشد؟

 • - عام  در عین حال خاص – در آن خاص کشور است  و متعلق به کل کشور است (ایران – فرهنگ  عمومی - جاری  درکل کشور )

 • -  ثابت ولی متغیر مثل آداب و رسوم ، خوراک ، پوشاک و غیره ( در یک زمانی ثابت و در طولانی مدت متغیر است )

 • -  اختیاری ولی اجباری است مثل قوانین دانشگاه

 1. تفاوت میزان تغییرات به چه عواملی بستگی دارد؟

یکی از علتهای تفاوت میزان تغییر میتواند عواملی چون حاکمیت سیاست و قوانین و مقررات فرهنگی ،اقتصادی ، تجارت و روابط سیاسی باشد .بر همین اساس رشد و سرعت تغییرات متفاوت خواهد باشد

 1. تولید در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟

1-  حداکثر بهره وری ازمنابع -2-  حداکثری ازنیروی انسانی 3-حداکثر صادرات قانون و روابط اجتماعی

 1. تطور اجتماعی وتحول اجتماعی به چه معنا میباشد؟

تطور اجتماعی به تغییرات اجتماعی دریک بازه زمانی طولانی گفته میشود تغییراتی که هیچ مشخصه مثبت و منفی بودن  ندارد بنابر این تطور اجتماعی عموماً مثبت نیست کردیم . بعنوان مثال اگر تغییرات در زندگی مردم مشکل زندگی بهره مندی از لوازم مادی علایق و ارزشها در عصر صفوی را با عصر قاجار مقایسه کنیم این تطور اجتماعی است

تحول اجتماعی : در طولانی مدت است . با این تفاوت که تحول اجتماعی به تحولات مثبت گفته میشود بنابر این هرگاه از واژه تحول استفاده میکنیم مقصودمان یک تحول مثبت  ودلخواه  میباشددردراز مدت است0

 1. نقش رشدوتوسعه درتحول اجتماعی چیست؟

رشد : یک تغییر مثبت حرکتی است در جهت بهبود که اغلب بازده زمانی کوتاه مدت است معمولاً وقتیکه از واژه رشد صحبت میکنیم میتوانیم از رشدهای اقتصادی توسعه مثال بزنیم مثل رشد واردات و رشد صادرات .

توسعه : این مفهوم در جامعه ما کاربرد بسیار دارد توسعه یک تغییر دلخواه و برنامه ریزی شده بسمت بهبود کیفیت در ابعاد مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی میباشد . توسعه میتواند در یک فرایند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد اما معمولاً توسعه برنامه ریزی شده و متعادل بایستی طولانی مدت باشد میتوان در یک جمله گفت تغییرات اجتماعی در هر نوع دگر گونی در یک فرایند است خواه بلند مدت و خواه کوتاه مدت

بعنوان مثال تغییراتی که در یک جابجایی مدیر می بینیم که یک تغییر اجتماعی است .

 1. تغییرات فرهنگی و اجتماعی چگونه میباشد شرح دهید؟

اکتسابی : هدایت شده

ذاتی : در وجود همه انسانها نهفته است . در همه انسانها این تمایل وجود دارد که تغییرات وجود داشته باشد .

تغییرات اجتماعی و فرهنگی یکی از پدیده های اجتماعی است که با توجه به رشد   رشد جمعیت و نوع تربیت آن جامعه صورت میگیرد . البته شرالیط محیطی و ژنتیکی هم تاثیر میگذارد زیرا هر فردی بنا به ژن خود رفتار و خصوصیات خاصی دارد .

 

 1. تاثیرتغییرات اجتماعی درزندگی چگونه میباشد؟

تغییرات اجتماعی در تمام شئون زندگی اتفاق میافتد و به دو وضعیت یعنی کنشهای اجتماعی متقابل و ساختارهای اجتماعی تاثیر میگذارد .

12-نیروی محرکه عمده تغییرات اجتماعی چیست ؟     مهم سوال امتحانی

اراده ذاتی آدمهاست که عمده ترین نیروی محرکه بشمار میآید .

13-آیا جهتی برای تغییرات اجتماعی وجود دارد ؟

 نیاز به تقاضا و خواسته برای تغییر ،  جهتی برای تغییرات اجتماعی است و نقش عمده  آن را انسان بازی میکند .

14- آیا علل و جهت تغییرات اجتماعی در تمام جوامع بشری و در همه جا و همه وقت یکسان است ؟

خیر . این تغییرات در همه جا یکسان نیست و سرعت آن نیز گاهی ممکن است کند باشد یا تند . بعنوان مثال در کشور چین جهت تغییرات اجتماعی سریع است . تبادل فرهنگها ، محیط  و فناوری با توجه به جمعیت آن منطقا سرعت گرفته است .ولی در کشورهای دیگر این سرعت متفاوت است .

15- پیامدهای تغییرات اجتماعی چیست ؟

           الف - پدیده اجتماعی است این پیامدها با نهادینه شدن اخلاق و بایدها و نبایدهای اجتماعی روبرو است.

 1.  نگرش جدید به آرا و سبک زندگی

 1.  تولید و توزیع افکار و اندیشه های جدید

16 - تغییرات اجتماعی در ایران چگونه بوده است : سوال ::::

در گذشته تمدن ایران و فرهنگ غنی آن باعث شده بود پذیرای تغییرات باشد ، مثلاً در دوره هخامنشیان  .

85 درصد مردم ایران در گذشته روستا نشین بودند در نتیجه ارتباط آنان با یکدیگر ارتباطات تعریف شده بوده است . مثلاً زمانیکه زندگی بصورت کوچ نشینی بوده قبیله و ایل یک تعریف از خود داشتند و آنهم ما بودیم . اما  به مرور زمان در جوامع با شروع روستا نشینی کلمه ما تبدیل شده به بالا و پائین .

پس این تغییرات با گذر زمان بوجود آمده و یکدفعه شروع نشده

17- رشد اقتصاد به چه عواملی بستگی دارد ؟ و چه آثاری در زندگی افراد داشته است ؟ ******** مهم

 1. محیط جغرافیایی  2- نیروی انسانی 3-  علم و دانش 4- ثروت و دارایی هر کشور   5- تقاضا و عرضه 6- بازاریابی

رشد و بالندگی اقتصادی و سیاسی ما به دلیل وجود امنیت ، جذب سرمایه ، ارتباطات مناسب با سایر کشورها ، تربیت نیروی متخصص میتواند به مراحل بالاتر برسد

18- سوال :  انقلابها ، شورشهای داخلی چه تاثیری در روند تغییرات اجتماعی دارد ؟ 

عدم پذیرش سیاستهای دولت در زمینه مسایل اقتصادی ، سیاسی ، اعتقادی از سوی اکثر مردم باشد که تابع هیچگونه قانون و مقررات فعلی نباشد انقلاب میگویند .

عدم پذیرش و ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی از سوی مردم نسبت به دولت کنونی بصورتی که منافع اشخاص یا گروه خاصی مد نظر باشد . پس میتوان نتیجه گرفت که انقلاب باعث ایجاد تغییرات کلی و اساسی در تمام موارد میشود و طولانی مدت بوده با برنامه ریزی و یک هدف همراه است اما شورش گاهی باعث رکود در تمامی موارد میشود .

19- چه اتفاقات قرن گذشته درایران افتاده است؟

1-ارزیابی جمعیت ایران ورشد43درصدی آن2-تشکیل محافل ومجامع علمی وپژوهشی3- پیشرفت دراطلاعات وفنآوری اطلاعات 4-ثبت دین گرایی درکشور ای تغییرات چنددوره داشت/دوره اول به د.وره مقدماتی گفته می شود که پس ازجنگ جهانی اول وورودبرخی کشورهابه سرزمین ایران واستقرار آن دربخش های ازسرزمین ایران درنوع زندگی وساخت وسازها وبهره گیری ازمنابع طبیعی تغییراتی حاصل شد وهمچنین شیوع بیماری های واگیردارموجب مرگ ومیر مردم وتغییردرجمعیت دراین دوره شده است وازاین رووابستگی به کشورهای صاحب علم پزشکی بودن بیشترشد و ورود حضورآنهاتغییرات متعددرابدنبال داشت0

دوره دوم//ازسال 1341به بعدبدنبال تغییرات درقوانین مالکیت ارضی(انقلاب سفید)مجموعه ازتغییرات اجتماعی درکشورظاهرشد ساختارقشربندی اجتماعی تحت تاثیر قراگرفت0مهاجرت هاازروستاهابه شهرهاآغازشدازاین روسبک زندگی مردم  تغییرات بنیادی داشته وبرای رفع نیازهاخودمسیردیگرراانتخاب وحتی دربرخی ازمواردایجاد کردند0

20- آسیب هایی که دراثراتفاقات گذشته درایران افتاده چه میباشد؟

1-وابستگی مشروط دربدست آوردن مایحتاج زندگی2-هنربدست آوردن مایحتاج ازروی ذوق وهنرکشاورزی،دامداری وباغ داری فراموش شده ونسل های بعدی هیچ تصویریازآن سبک زندگی نداشته اند3-تغییرسبک زندگی ازخرده فرهنگ هابه سمت فرهنگ ساخت شده  بیگانه4-ایجادتعارض درخواست های آحاد اجتماع  باتوجه به سبک قدیم که دراین تعارض روشهای جدیدی ظهوریافته وزندگی افرادراتحت تاثیر قرارداده0

21- تاثیرحمل ونقل درتغییرات اجتماعی چگونه میباشد؟

اززمان پیدایش فنآوری ماشین آلات وترانزیت ازسرزمینی به سرزمین دیگرباعث تبادل بین فرهنگ های مختلف نیز گردیددرهمین رابطه اختلافتی هم درباورهای  فکری  ودرسبک زندگی فرهنگی ایجاد شداین تغییرات گاه باملایمت وتعادل صورت  می پذیرد .گاهی نیز با جنگ و خونریزی و کشمکشهای قومیتی انجام میشد . پیدایش  این حرکت قبل از بدست آوردن فناوری ماشین آلات با رام کردن حیوانات اهلی توسط انسان صورت می گرفته زیرا حرکت و رشد انسان از زمانی است که انسان هنر بدست اوردن اختیار حیوانات به همراه کشت و کشاورزی داشته است. بنابراین پس از بدست آوردن سیر تکاملی انسان و سرعت پیشرفت در دنیای مادی انسان بسمت پیشرفت فکری سوق پیدا کرده است و در عصر کنونی نیز این سرعت بخشیدن در حرکت زندگی انسان باعث تغییرات فکری و فرهنگی و نوع زندگی انسان میشود .

22- وظایف نهادهای حاکمیت در مقابل تغییرات چیست ؟

مسئله تغییرات در بستر اجتماع ، فرهنگ ، اقتصاد، سیاست و علوم دیگر همواره حادث میگردد و مردم نیز در معرض این حوادث قرار میگیرد از آنجا که نیاز جوامع بشری به رفع تعارضات و رسیدن به رستگاری میباشد ، لذا حاکمیت وظیفه بسیار خطیری در این گونه تغییرات دارد . 1 – همراه کردن آحاد مردم با تغییرات شکلی و محتوایی در هر یک از سطوح فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی  2- اطلاع رسانی به موقع جهت رفع شبهه و رفع جهالت 3- ایجاد مراکز آموزش و پرورش همراه با تغییرات ایجاد شده . 4- مقابله با تغییرات بنیادین در سبک زندگی مردم که نسبت به آن رضایت دارند .

23- نقش اخلاق و باورها و ارزشهای دینی در دوره های تغییرات اجتماعی و فرهنگی چیست ؟

همانطوری که می دانیددرجوامع براصل فرهنگ وقواعداجتماعی برای ادامه حیات اجتماعی یکسری مقررات بایدها ونبایدهاالزام دارد زیرا اگرهرفردی بنابه میل درونی خودگرایش های انسانی بخواهدرفتارکند اولامعظل اوتجاوز به حقوق دیگران است لذاناگزیرندکه قوانین ومقررات اجتماعی که برگرفته ازمسائل انسانیت ازقبیل راستی ودرستی ،کسب ومعاش ومال مشروع باشد وبابررسی تعارض های انسانی درسطح زندگی یکدیگر که به قوانین مدنی ،حقوق جزائی ختم میشوداحترام بگذارد 0وحال بایدبه بینیم درزمانی که تغییراتی ازقبیل ورودبه شبکه های اجتماعی،اینترنت،،ماهوارهوغیره واردسبدزندگی انسان می شود بایدبدانیم تنهاراه ثبات دررفتار وحتی مهندسی رفتاراجتماعی درتمسک بدان بایدها ونبایدها اجتماعی زیرا درغیر این صورت باتغییر ،دیدگاه شدن انسان مجددا درتعارض قرار می گیرد

24- نظریه های دگرگونی اجتماعی که چهار مورد است نام ببرید یک موردبه دلخواه شرح دهید؟

1-نظریه تکاملی2-نظریه چرخه ای3-نظریه توازونی4-نظری تعارضی

1-نظریه تکاملی//نظریه پردازان تکامل گرا براین اعتقادبودن که جوامع بشری ازصورت های ساده به صورت های پیشرفته تکامل می یابندبنابراین درمراحل پیشرفته تری قراردارند وازجوامع پیشرو ترند نظز=ریه های تکاملی گرایش نژادپرستانه دارندچونکه جامعه امروزی رابرتر ازگذشته می دانند0

2-نظریه های چرخه ای//برابربااین نظریه هرجامعه ای مراحل گوناگونی پشت سرمی گذارد ولی این مراحل به جای آنکه ازحرکت تکامل تصاعدی برخوردار باشند چرخه دورزندنمایان می شود0

3-نظریه های توازونی//بنابراین نظریه جامعه ازبخش های بهم وابسته اندتشکیل شده است که هریک ازآنها درکارائی جامعه نقش دارد اگردگرگونی اجتماعی یکی ازبخش هاراازکار بیاندازیم جامعه دستخوش عدم تعادل می شود وبخش های دیگرجامعه نیز دستخوش دگرگونی های دیگری می شوند زمانی که همه بخش های را ترکیب کنند جامعه به تبع  یکدیگر دگرگون می شود وجامعه دوباره هماهنگی پیدا می کند وتوازون برقرار می شود0

4-نظریه های تعارضی//جامعه شناسانی که به این نظریه تعلق دارند جامعه را متشکل  ازگروههای گوناگون می دانند وپیوسته درتعارض اند دگرگونی های اجتماعی دررقابت بااین گروهها برای دستیابی به کالا ومنابع موجودرخ می دهد البته گاهی گروههای متعارف می کوشند تاوضع موجود راتغییر دهند بهمین دلیل  جامعه نیزهمیشه دریک بی سامانی قراردارند0

25- مطرح شدن دگرگونی درجامعه چیست؟

دگرگونی یاازطریق اشاعه درجامعه مطرح می شود یاازطریق ابداع0

اشاعه //عبارتنداز مطرح شدن یک عضوجدید ون درجامعه که ازطریق یک فرهنگ خارجی0

ابداع//ابداع آفرینش یک عنصرنو وجدیداست که ازطریق ترکیب عناصری که درفرهنگ داخلی یک جامعه قرار دارد0

26- برنامه ریزی اجتماعی ونقش جامعه شناسان چیست؟

به کوششی اطلاق می شودکه فرهیختگان اجتماعی بعمل  می آورندتادگرگونی اجتماعی رابه گونه ای هدایت کند که این دگرگونی ها تاآنجا که ممکن است به سودجامعه باشد دگرگونی اجتماعی بایدطوری برنامه ریزی شود که تاآنجاکه ممکن است  باارزش های موجودوهدفهای جامعه وفرهنگ جامعه  سازگاری داشته باشدبا اینکه انگیز ه هاوهدف های برنامه ریزان اجتماعی ممکن است درست باشند اما گاهی  پیامدهای وبرنامه هی آنها چندان خوشایند نیست این امربه خاطر آن است که نمی توان همه پیامدهای یک دگرگونی برنامه ریزی شده راپیش بینی کرد0درحالی که برخی ازجامعه شناسان معتقدهستند که وظیفه آنهاراهنمایی دولت وبخش خصوصی وتشویق آنهابه اجرای برنامه هایی درجهت دگرگونی های اجتماعی است امابرخی دیگراعتقاددارند که تنها نقشی که باید بعهده گیرند نقش مشورتی درجهت پیش بینی پیامدهای احتمالی برخی ازبرنامه ریزی اجتماعی است0

 

/ 0 نظر / 486 بازدید